Registrovat se

Děkujeme za Vaši registraci na iVýzkumy.cz!

V příštích 24 hodinách dostanete potvrzovací e-mail společně s pozváním do Vašeho prvního průzkumu. Pokud by Vám e-mail nepřišel do e-mailové schránky, zkontrolujte si prosím složku se spamem.

Podmínky použití

PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB SERVERU A APLIKACE IVÝZKUMY.CZ

Smluvní podmínky obsažené v tomto dokumentu společně s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, Zásadami používání souborů cookie a veškeré další doplňující informace obsažené v sekci Často kladené dotazy (FAQ) tvoří celou smlouvu mezi stránkami a mobilní aplikací iVýzkumy.cz (dále jen “aplikace”) a všemi jejími uživateli, které jsou závazné pro nikoho jiného kromě nich. Přečtěte si prosím následující ustanovení pozorně, protože upravují váš přístup a používání těchto webových stránek a aplikace, registraci jako člena panelu iVýzkumy.cz, vaši účast v jakémkoli poskytnutém průzkumu, hostovaném nebo spravovaném námi, a vaši způsobilost pro vyplacení odměn nabízených za určité činnosti, včetně úspěšného dokončení průzkumů. Svým přístupem nebo použitím našeho webu a aplikaci vyjadřujete souhlas s těmito ustanoveními. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami použití, nesmíte přistupovat nebo jinak užívat naše webové stránky nebo aplikaci.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky (dále jen „smluvní podmínky“) upravují právní vztahy mezi obchodní společností Data Collect s.r.o., se sídlem Praha 5, Geologická 575/2, PSČ 152 00, IČ: 27242480, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107063 (dále jen „provozovatel“) a třetími osobami (uživateli) při využívání serveru provozovatele umístěného na internetových adresách https://www.ivyzkumy.cz (dále jen „uživatel“ a „server provozovatele“) a mobilní aplikace iVýzkumy.cz (dále jen „aplikace“).

1.2. Znění smluvních podmínek může provozovatel měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění smluvních podmínek.

2. UŽIVATELSKÉ KONTO

2.1. Na základě registrace uživatele se může uživatel zúčastnit on-line výzkumů na serveru provozovatele, a to prostřednictvím uživatelského konta zřízeného uživateli na serveru provozovatele (dále jen „uživatelský účet“). Za účast na on-line výzkumech provozovatele může uživatel získat body a odměny, jejichž forma a výše jsou uváděny na stránkách serveru provozovatele, v mobilní aplikaci a při e-mailové nebo telefonické komunikaci s uživateli. Platnost jednotlivého bodu je omezena na dobu 24 měsíců od data jeho připsání. Podmínkou čerpání odměn je aktuální, kompletní a ověřený profil uživatele, uvedený na svém uživatelském účtu.

2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

2.3. Uživatel není oprávněn bez souhlasu provozovatele zpřístupnit údaje uváděné v on-line výzkumech a anketách (text, obrázky, video apod.) třetím osobám či je využít pro sebe v rozporu s jejich účelem, a to ani jako celek, ani po částech, ani v jakékoliv jiné upravené či neupravené formě. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.

2.4. Uživatel je povinen informovat provozovatele v případě, že nastanou případy uvedené v čl. 2.2 a/nebo čl. 2.3 smluvních podmínek, nebo když se bude uživatel důvodně domnívat, že by nastat mohly.

2.5. Při registraci na serveru provozovatele je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

2.6. Provozovatel může uživateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 6 (šest) měsíců nevyužívá či v případě, kdy uživatel ve svém uživatelském účtu či v odpovědích na otázky v rámci on-line výzkumů provozovatele uvádí nepravdivé informace. K ověření pravdivosti a správnosti údajů je provozovatel oprávněn požádat o doklad totožnosti. V případě nemožnosti ověření správnosti a pravdivosti údajů o uživateli z důvodu jejich nedostatečného doložení uživatelem, je provozovatel oprávněn zrušit uživatelský účet. Uživatel je oprávněn zrušit svůj uživatelský účet, čímž dojde k ukončení zpracování osobních údajů provozovatelem (čl. 3.5).

2.7. Uživatel bere na vědomí, že webové rozhraní serveru provozovatele a uživatelský účet nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. třetích osob.

2.8. Uživatel smí založit na serveru pouze jeden uživatelský účet.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely výzkumů a pro účely uhrazení odměn. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů uvedených při registraci. Jde především o jméno a příjmení, datum narození, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, bankovní spojení, datum narození, pohlaví, vzdělání a další sociodemografické údaje, pokud je uživatel uvedl (dále jen „osobní údaje“).

3.3. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a udržovat aktuální.

3.4. Osobní údaje nebudou zpřístupněné třetím osobám bez výslovného souhlasu uživatele. Výjimku tvoří zpřístupnění osobních údajů partnerům provozovatele, kteří jsou zapojeni do věrnostního systému serveru www.ivyzkumy.cz – u těchto partnerů uživatel souhlasí s předáním osobních údajů. V případě, že dojde ke změně osoby, která provozuje server umístěný na internetové adrese https://www.ivyzkumy.cz, souhlasí uživatel se zpřístupněním svých osobních údajů této třetí osobě (včetně zpřístupnění osobních údajů do zahraničí).

3.5. Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu existence uživatelského účtu uživatele. Po skončení existence uživatelského účtu budou osobní údaje zlikvidovány. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

3.6. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu provozovatele. Uživatel dále prohlašuje, že byl informován o svých zákonných právech, zejména o tom, že může požadovat informace o zpracování osobních údajů, že může požadovat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a také o tom, že může požadovat vysvětlení, popř. odstranění závadného stavu v případě, že by zpracování osobních údajů bylo v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života či soukromého a osobního života jiných osob nebo v rozporu se zákonem. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že pokud dojde ze strany správce k porušení povinností uložených zákonem č. 101/2000 Sb., má právo při splnění zákonných podmínek žádat správce, aby se správce zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav, aby byla provedena oprava osobních údajů tak, aby byly správné a přesné, aby byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným právním předpisům, aby o přiměřené zadostiučinění v souladu s občanskoprávními předpisy, pokud byla dotčena osobnostní práva a po správci požadovat náhradu případné vzniklé škody. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. UŽÍVÁNÍ SLUŽBY A VYUŽÍVÁNÍ POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ

4.1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací na svou elektronickou adresu či na svůj telefonický kontakt provozovatelem, pokud jej při registraci uvedl. V případě, že dojde ke změně osoby, která provozuje server umístěný na internetové adrese http://www.ivyzkumy.cz, souhlasí uživatel se zasíláním informací na svou elektronickou adresu či na svůj telefonický kontakt i ze strany dalších osob, které budou tento server provozovat.

4.2. Informace poskytnuté uživatelem v rámci on-line výzkumů je provozovatel oprávněn využít pro sebe jakýmkoliv způsobem. Třetím osobám mohou být tyto informace získané od uživatele poskytovány tak, aby původce informací (uživatele) nebylo možné touto třetí osobou identifikovat (informace budou poskytovány třetím osobám anonymně), pokud uživatel neposkytne provozovateli výslovný souhlas v rámci konkrétního výzkumného projektu. Případný takto vyslovený souhlas se vztahuje pouze na daný projekt a nevztahuje se na další výzkumné projekty.

4.3. V případě, že informace poskytnuté uživatelem v rámci on-line výzkumů budou mít charakter autorského díla, poskytuje uživatel tímto provozovateli výhradní oprávnění k výkonu práva toto dílo užít (licenci), a to následujícím způsobem a v následujícím rozsahu. Licence je poskytována ke všem způsobům užití, a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Licence je poskytována na dobu sedmdesáti (70) let od účinnosti této smlouvy. Provozovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (poskytovat podlicence). Provozovatel je oprávněn provádět změny a úpravy díla, které je předmětem licence, spojovat toto dílo s jinými autorskými díly či zařadit toto dílo do díla souborného.

5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

5.1. Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení tvořící webové rozhraní serveru provozovatele je chráněno autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat programové vybavení, k němuž je vykonavatelem majetkových práv či oprávněným uživatelem provozovatel.

5.2. Uživatel není oprávněn při využívání serveru provozovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz tohoto serveru. Webové rozhraní serveru provozovatele je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.

5.3. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za vady služeb vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní serveru provozovatele či v důsledku užití webového rozhraní serveru provozovatele v rozporu s jeho určením.

5.4. Uživatel dále bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav ostatního programového vybavení uživatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení uživatele.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Smluvní podmínky se řídí českým právem, a to konkrétně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých v souvislosti s užíváním serveru provozovatele je v případě věcné příslušnosti okresního soudu v prvním stupni příslušný Obvodní soud pro Prahu 1 a v případě věcné příslušnosti krajského soudu v prvním stupni příslušný Městský soud v Praze.